Geodetski elaborat

Sukladno Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) tvrtka ACES d.o.o. ovlaštena je za izradu svih geodetskih elaborata, a među njima i za:

 • diobu ili spajanje katastarskih čestica (parcelacija)
 • provedbu akata prostornog uređenja
 • evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama (prijava ili ucrtavanje zgrada)
 • evidentiranje ili promjenu načina uporabe katastarskih čestica
 • evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 • evidentiranje međa uređenih u posebnom postupku
 • provedbu u zemljišnoj knjizi
 • evidentiranje izvedenog stanja ceste
 • podloge za projektranje

Za potrebe projektiranja i gradnje raznih vrsta građevina u visokogradnji i niskogradnji izrađujemo geodetske podloge, odnosno geodetske snimke postojećeg stanja u skladu sa individualnim zahtjevima određene građevine te izrađujemo:

 • Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja terena
 • Geodetska situacija građevine čestice kao i ostale sastavne dijelove glavnog projekta u skladu sa zakonom o gradnji i zakonom o prostornom uređenju.

Inženjerska geodezija

 • iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja
 • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka i deformacija prilikom i nakon izgradnje građevina
 • izrada elaborata izračuna volumena iskopa i nasipa
 • izrada digitalnih modela reljefa
 • geodetski nadzor

Katastar infrastrukture

Izrada elaborata sukladno s Pravilnikom o katastru infrastrukture.

Katastrom infrastrukture smatra se evidencija o novopostavljenim vodovima, do sad neevidentiranim vodovima, napuštenim ili uklonjenim postojećim vodovima, te rekonstrukciji zastarjele infrastrukture, a temeljem izrađenog geodetskog elaborata infrastrukture (vodova).

Katastar infrastrukture obuhvaća vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Geodetska izmjera vodova podrazumijeva izmjeru lomnih točaka voda u položajnom i visinskom smislu, njegovih pripadajućih objekata, prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda kao što su vrsta materijala, profil cijevi, broj kabela i dr., te prikupljanje podataka o upravitelju infrastrukture.

Katastarske izmjere

Člankom 27. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina dana je definicija katastarske izmjere. Katastarska izmjera definirana je kao “prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina“. Katastarska izmjera nužna je na onom području na kojem se usporedbom evidentiranih podataka ustanovi odstupanje veće od 30% u odnosu na stvarno stanje na terenu. 

Zadnje katastarske izmjere za oko 70% teritorija RH rađene su još u doba Austro-Ugarske iz čega proizlazi da su podaci stari više od 100 godina. S gledišta suvremene geodezije trenutno stanje u katastru je zastarjelo.

Svrha katastarske izmjere je izrada novog katastarskog operata i osnivanja nove zemljišne knjige čime će se uskladiti podaci evidentirani u ova dva zemljišna registra.

U postupku katastarske izmjere moguće je provesti sve promjene koje su se događale na zemljištu u zadnjih nekoliko desetaka godina. Oblik novoformiranih katastarskih čestica, površina i evidentirane osobe na istoj ovise isključivo o prikupljenim podacima u postupku katastarske izmjere.

Geoinformacijski sustavi

Geoinformacijski sustavi su računalni sustavi koji se sastoje od prikupljanja, pohrane, upravljanja i analize podataka uzimajući u obzir i njihovu prostornu komponentu. Najvažniji dio je vizualizacija i prikaz prostorne komponente, te mogućnost izvođenja raznih dinamičkih prikaza koje služe kao podloga za donošenje odluka pri upravljanju pojedinom tvrtkom i to u različitim djelatnostima.
Nudimo kompletnu uslugu od prikupljanja prostornih podataka, izrade podloga za prikaz podataka do izrade GIS i WebGIS rješenja za potrebe različitih skupina korisnika.

Nazovite nas Email Upute do nas